Termenii şi condiţiile speciale ale Ofertei Speciale „Cash Back”

 
    produse
 

„Cumpără un nou Braava şi primeşti înapoi 220 LEI”Compania S.C. CERTUS MERCATUS RO S.R.L., cu sediul în str. Cezar Bolliac nr. 8, et. 1, ap. 2, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7168/2013, CUI RO31751199, stabileşte prin prezenta termenii şi condiţiile ofertei speciale „Cumpără un nou Braava şi primeşti înapoi 220 LEI” (numită în continuare „Cash Back”, „Ofertă specială iRobot Cash Back” ).

1.      Scopul este de a recompensa participantul la oferta specială, care cumpără, în perioada ofertei speciale și în condițiile prevăzute în prezenta, un iRobot Braava 380, cu un bonus rambursabil de 220 LEI (denumit în continuare "bonus "). Bonusul este oferit doar pentru achiziționarea de produse iRobot Braava 380. Bonusul este limitat de condițiile acestei oferte speciale la 200 de cereri de plată a bonusului pentru Braava 380. Alte cereri care depășesc limita stabilită (200 de cereri), nu sunt luate în considerare și nu au dreptul la plata bonusului, chiar dacă ar îndeplini celelalte condiții prevăzute de prezenta.

2.      Organizatorul ofertei speciale este S.C. CERTUS MERCATUS RO S.R.L., cu sediul în str. Cezar Bolliac nr. 8, et. 1, ap. 2, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7168/2013, CUI RO31751199 (numit în continuare "organizator").

Oferta specială se desfăsoară în perioada 1 Mai 2015- 30 Iunie 2015 (durata şi valabilitatea ofertei speciale).

3.      Condiţiile pentru participarea la oferta specială şi pentru obţinerea bonusului sunt:
a)      Cumpărarea, în perioada desfăşurării ofertei speciale, a unui mop robotic iRobot Braava 380 (denumit în continuare "produsul") de la dealer-ii autorizaţi din România, listă disponibilă pe site-ul www.irobot.ro (denumiţi în continuare "dealer-i"), şi efectua plata preţului întreg al produsului. Bonusul nu se acordă pentru produsele cu discount. Contractul/Factura fiscală/ documentul contabil de achiziție, prin care a fost achiziționat produsul, precum și pe baza căruia se solicită bonusul, trebuie să fie valabil și în vigoare la momentul depunerii cererii de plată a bonusului, iar părțile contractante trebuie să fie vânzătorul și participantul la oferta speciala. Acordul cumpărării încheiat între alte persoane decât cele menționate în fraza anterioară nu dă dreptul de a participa la oferta speciala iRobot Cash Back și de a primi un bonus. Dacă există o reziliere/retur a contractului de cumpărare, prin care produsul a fost achiziționat și pe baza căruia se aplică pentru bonus, nu mai oferă participantului dreptul de a continua participarea la oferta specială și, în special, a dreptului de a primi bonusul. Bonusul primit de participantul la oferta specială care returnează produsul şi căruia i se restituie contravaloarea acestuia, este obligat să returneze valoarea bonusului (220 lei) în maxim 10 zile, în contul bancar al organizatorului .
b)      Prezentarea de dovezi contabile lizibile de achiziționare de produse iRobot Braava 380 în modul specificat la punctul 3) litera d) din prezenta, și care pot dovedi data de achiziție a produsului iRobot Braava 380 de către participant pe durata ofertei speciale, și anume de la 5 Mai 2015- 30 Iunie 2015 inclusiv; Produsele cumpărate în afara acestei perioade sau achiziționate din alte părţi decât dealer-ii autorizaţi, nu sunt incluse în oferta specială, și nu oferă dreptul participantului de a primi bonusul. Organizatorul are dreptul de a solicita prezentarea dovezii de cumpărare originală a produsului. Nerespectarea termenilor și condițiilor, potrivit prezentei, de a prezenta dovezile originale de cumpărare, în termen de 3 zile lucrătoare, determină încetarea participării la oferta speciala.
c)      Condiţia pe care participantul la oferta specială trebuie s-o îndeplinească este împlinirea vârstei de 18 ani în momentul achiziţiei unui mop robotic iRobot Braava 380.
d)     Completarea si transmiterea cererii de acordare a bonusului pâna la data de 07 Iulie 2015, ora 00:00, organizatorului. Cererile completate ulterior nu vor fi luate în considerare.
Participarea la oferta specială precum şi acordarea bonusului sunt condiţionate de completarea si transmiterea formularului prin site-ul http://www.irobot.ro/cashback ; toate câmpurile sunt obligatorii şi de asemenea, se solicită scanarea dovezii de cumpărare (factura fiscală).
 
Notă: În cazul în care s-au achiziţionat mai multe produse iRobot Braava 380 de către acelaşi participant, completarea formularului se va face pentru fiecare produs în parte.
 
e)      Participantul la oferta specială înţelege şi este de acord cu termenii și condițiile ofertei speciale și acordă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
f)       Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu oferi bonusul participantului, în cazuri particulare ca:
f.1. data cumpărării produsului iRobot Braava 380 care apare în factura fiscală, nu se află în perioada 1 Mai 2015+ 30 Iunie 2015.
f.2. participantul a completat formularul de cerere al bonusului dupa data de 7 Iulie 2015.
f.3. produsul a fost achiziţionat din altă parte decât de la dealer-ii autorizaţi din lista prezentă pe site-ul www.irobot.ro.
f.4. participantul nu poate dovedi achiziţionarea produsului conform termenilor şi condiţiilor din prezenta.
f.5. în documentul contabil depus nu se pot identifica cu certitudine modelul produsului, dealer-ul, data de cumpărare, prețul de achiziție.
f.6. documentul contabil depus este distrus sau degradat.
f.7. formularul nu este completat corect sau conţine informaţii incomplete sau false.
f.8. bonusul solicitat de către participant nu este în concordanţă sau este incompatibil cu termenii şi condiţiile prezentate.
f.9. participantul ofera informaţii incomplete sau incorecte ale contului bancar în care ar trebui virat bonusul.
f.10. organizatorul suspectează abuzarea de către participant a termenilor şi condiţiilor sau acţioneaza contrar bunelor moravuri.
f.11. în alte cazuri decât cele prezentate în termeni şi condiţii.
 
g)      Oferta specială este valabilă pentru primele 200 de înregistrări, pentru modelul iRobot Braava 380, pe site-ul http://www.irobot.ro/cashback. Înregistrarea se efectuează în condițiile prevăzute de acești termeni și condiții ale oferta speciale iRobot Cash Back, și trebuie să cuprindă o scanare izibilă a unui document contabil care atestă cumpărarea produsului iRobot Braava 380 în perioada 1 Mai 2015- 30 Iunie 2015 inclusiv.
 
4.      După îndeplinirea termenilor şi condiţiilor ofertei speciale, bonusul va fi plătit de către organizator în termen de 30 de zile de la data completării cererii de acordare a acestuia. Data completării cererii este data la care participantul îşi înregistreayă datele personale, corecte şi complete, pe site-ul http://www.irobot.ro/cashback. Bonusul se acordă numai prin transfer bancar în contul bancar completat de către participant în formular. Bonusul nu se acordă cash sau prin voucher poştal, nici prin produse sau servicii şi nu se transferă în contul unei bănci care nu se află pe teritoriul României. Plata bonusul nu este legal executorie, iar organizatorul are dreptul, în orice moment de a schimba sau anula termenii și condițiile de participare la această ofertă specială fără notificare prealabilă. Participantul la oferta specială nu are dreptul la rambursarea costurilor generate de participarea la aceasta.
 
În cazul în care exista cereri de plată a bonusului pentru mai mult de două produse în același cont bancar, iar înregistrarea cererii se face de către aceeași persoană (și) sau la aceeași adresă, aceste aplicații vor fi tratate individual. În acest caz, plata bonusului poate fi efectuată după o perioada mai lungă de 30 de zile de la data primirii cererii.
 
5.      Următoarele persoane nu au dreptul de a participa la această ofertă  specială:
a)      Angajatii companiei S.C. Certus Mercatus Ro S.R.L
b)      Persoanele care nu au împlinit 18 ani.
c)      Rudele angajaţilor mai sus menţionaţi (respectiv copii, părinţi, fraţi, surori, soţ, soţie)
d)     Persoanele care nu sunt pe deplin compente din punct de vedere legal.
O persoană fizică cu reședința în afara teritoriului României poate participa la oferta specială, dacă aceasta deţine un cont bancar deschis la o bancă de pe teritoriul României și de asemenea, dacă îndeplinește termenii şi condițiile ofertei speciale.
6.      Prin inscrierea in  Campanie promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile Termenilor si Conditiilor. Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al Participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania S.C. Certus Mercatus Ro S. R. L. inregistrata ca Operator de date cu caracter personal , si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de S.C Certus Mercatus Ro S. R. L..
 
Tuturor Participanţilor la prezenta Campanie promotionala le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. 
În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:
6.1.Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului, Bucuresti, Str. Cezar Bolliac, nr. 8, sector 2, o dată pe an, în mod gratuit, compania S.C Certus Mercatus Ro  S. R. L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
6.2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:
(i)        dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)       după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
(iii)      realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C Certus Mercatus Ro S. R. L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.
6.3.Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
 
Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie promotionala, validarea participarii si transferarea bonusului. Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.
 
Prin înscrierea in Campanie promotionala, Participanţii sunt de acord cu prevederile Termenilor si conditiilor si cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
 
7.      Participantul la oferta promotionala este obligat la restituirea bonusul în cazul în care se constată că plata a fost facuta în mod nejustificat, adică participantul nu a respectat sau a încălcat termenii și condițiile stabilite în prezenta, indiferent dacă au fost săvârșite faptele în mod intenționat sau din neglijență.
 
 
Bucuresti,1 Mai, 2015

Alte intrebari sau cereri trebuiesc adresate organizatorului:

S.C Certus Mercatus Ro S.R.L.
Str. Cezar Bolliac nr. 8
Sector 3, Bucuresti
030912
Email:Info@cm-group.ro
infoline: +40314 210 910
 
 
 
 


iRobot® și animalele de companie!

Suntem atenți la reacția animalului de companie asupra noului membru al familiei, fiindcă din păcate nu putem să ii explicăm: "Acesta este doar un aspirator,...

15.02.2018
toate știrile

Roomba e5 + Braava jet 240

Roomba e5 + Braava jet 240Curățenie completă la cel mai mic preț! Cu Roomba e5 + Braava Jet 240 la un preț special.

Preț întreg: 3 688 RON Preț pachet: 3 399 RON

toate produsele

Roomba 605 + Braava jet 240

Roomba 605 + Braava jet 240Curățenie completă la cel mai mic preț! Cu Roomba 605 + Braava Jet 240 la un preț special.
Preț întreg: 2 288 RON Preț pachet: 2 099 RON

toate produsele
 
 
produsul a fost adăugat în coş
Finalizaţi comanda